Uwaga: ten regulamin będzie obowiązywał do 24.05.2018 roku. Zapoznaj się z nowym Regulaminem i Polityką Prywatności.

yestersen to internetowy gabinet wzornictwa vintage. Starannie wybieramy każdy z dostępnych tu przedmiotów i butiki odpowiedzialne za ich pozyskanie, renowację, wysyłkę i ewentualne zwroty. Pośredniczymy w zakupach gwarantując realizację zamówienia lub zwrot pieniędzy.

Poniżej znajdziesz regulamin yestersen. Jeżeli jest on dla Ciebie niejasny, napisz do nas pod hello@yestersen.pl a postaramy się pomóc.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego (określonego w par. 2 Regulaminu) dostępnego pod adresem URL https://www.yestersen.pl jest firma yestersen sp. z o.o. (zwana dalej yestersen) z siedzibą w Warszawie (03-914), ul. Saska 103/7, NIP: 5252628054, REGON: 362421801, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573487, o kapitale zakładowym w wysokości 12 650 złotych, e-mail: hello@yestersen.pl.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom (określonym w par. 2 Regulaminu) zawieranie ze Sprzedającymi (określonymi w par. 2 Regulaminu) umów sprzedaży, których przedmiotem są artykuły wystroju wnętrz (zwane dalej Przedmiotami i określone w par. 2 Regulaminu).

 

2. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie:

Cena Przedmiotu oznacza cenę brutto (zawierającą podatek VAT) proponowaną przez Sprzedającego za Przedmiot z Oferty.
Cena Całkowita oznacza sumę Ceny Przedmiotu oraz kosztów formy wysyłki Przedmiotu wybranej przez Kupującego.
Dostawca oznacza oznacza podmiot z którym współpracuje Sprzedający lub yestersen w zakresie dostarczenia Kupującemu Przedmiotu określonego w zamówieniu.
Konto Użytkownika oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez yestersen, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.
Konto Sprzedającego oznacza indywidualny dla każdego Sprzedającego panel, zwany też Zapleczem, uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez yestersen, po dokonaniu przez Sprzedającego zgłoszenia w Serwisie i jego pozytywnej weryfikacji.
Kupujący oznacza każdego Użytkownika (konsumenta lub przedsiębiorcę), który podejmuje czynności zmierzające do kupna lub już kupił w Serwisie jeden lub więcej Przedmiotów.
Kwota do Wypłaty oznacza Cenę Przedmiotu pomniejszoną o prowizję yestersen oraz powiększoną o koszty wysyłki, wypłacaną Sprzedającemu przez yestersen za każdy Przedmiot sprzedany w Serwisie.
Oferta oznacza każde ogłoszenie sprzedaży Przedmiotu w Serwisie umieszczone przez Sprzedającego.
Przedmiot oznacza każdy towar będący przedmiotem Oferty.
Serwis oznacza stronę internetową stworzoną, rozwijaną i wykorzystywaną przez yestersen, dostępną pod adresem URL http://www.yestersen.pl i na jego podstronach.
Sprzedający oznacza Użytkownika z prawami do zgłaszania Ofert w Serwisie.
Stan Przedmiotu opisuje stopień zużycia Przedmiotu wskazany przez Sprzedającego. Przedmiot może być opisany jako “Wysłużony” (co oznacza wyraźne ślady zużycia), “Dobry” (co oznacza pewne ślady zużycia), “Idealny” (co oznacza minimalne ślady zużycia) lub “Odnowiony” (co oznacza bezpośrednio po renowacji).
Regulamin oznacza niniejszy dokument określający warunki i zasady korzystania z Serwisu, włącznie z Polityką Prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu.
Użytkownik oznacza wszystkie podmioty zarejestrowane w Serwisie jako Sprzedający lub Kupujący.
Zakup oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, który złożył zamówienie na Przedmiot w Serwisie i je opłacił. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

 

3. REJESTRACJA

 1. Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w Serwisie aby otrzymać Konto Użytkownika umożliwiające mu korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 2. Użytkownikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem, że Konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.
 3. W celu rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu i aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Rejestracja w Serwisie odbywa się przez wypełnienie przez Użytkownika dostępnego w Serwisie formularza rejestracyjnego lub automatycznie przy pierwszym Zakupie. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację.
 5. W przypadku obu form rejestracji, po jej pomyślnym zakończeniu użytkownik otrzymuje od yestersen automatyczne powiadomienie na wskazany przez siebie adres email.
 6. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Serwisu są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza i gwarantuje yestersen, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe, a w razie zmiany tych danych zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji za pomocą Konta Użytkownika.
 8. Dokonując rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta Użytkownika.
 9. yestersen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej yestersen.
 10. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez yestersen w celu ewidencji sprzedaży i realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 11. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości handlowych od yestersen na swój adres email.
 12. yestersen może odmówić Użytkownikowi utworzenia lub prowadzenia Konta Użytkownika bez podania przyczyny. W takim wypadku dane podane w trakcie rejestracji zostaną usunięte i nie będą przetwarzane przez yestersen. Odmowa taka może nastąpić w szczególności jeżeli:
  1. yestersen poweźmie wątpliwość co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika.
  2. Użytkownik naruszył wcześniej zasady korzystania z Serwisu, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.
  3. Login lub podana przez Użytkownika marka lub logotyp są tego rodzaju, że naruszają prawo, postanowienia Regulaminu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
  4. Przyczyny techniczne uniemożliwiają yestersen prowadzenie Konta Użytkownika.
 13. Zabrania się publikowania w Serwisie treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.

 

4. ZASADY ZAKUPÓW

 1. Składanie zamówień
  1. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie Przedmiotu przez Kupującego do koszyka, a następnie wybór formy dostawy i formy płatności, potwierdzenie adresu dostawy oraz rozpoczęcie opłacenia zamówienia na stronie “Zamówienie” poprzez kliknięcie guzika “Kupuję i Płacę”. Z tą chwilą dochodzi do złożenia zamówienia.
  2. Użytkownik nie będzie w stanie złożyć zamówienia dopóki nie wprowadzi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, nazwa ulicy i jej numer, kod pocztowy, miasto, adres email, numer telefonu) do formularza dostępnego na stronie “Zamówienie” zawierającej informacje o dokonywanym zamówieniu.
  3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Kupującego. Po dokonaniu zapłaty przez Kupującego, płatność za zamówienie otrzymuje status “Zakończona” i dochodzi do Zakupu.
  4. yestersen niezwłocznie informuje Sprzedającego o każdym jego opłaconym zamówieniu (tj. Zakupie).
  5. Umowa sprzedaży jest zgodna z Regulaminem pod warunkiem zawieszającym, że Kupujący dokona zapłaty Ceny Przedmiotu oraz kosztów jego wysyłki chyba, że oferta sprzedaży stanowi inaczej. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, hiszpańskim lub angielskim odpowiednio dla Kupujących zamieszkałych w Polsce, Hiszpanii lub poza dwoma wymienionymi krajami.
  6. Kupujący zobowiązany jest dokonywać Zakupu w sposób przemyślany.
  7. Zabrania się Kupującemu nakłaniania Sprzedającego do sprzedaży Przedmiotu poza Serwisem.
  8. Kupujący może, nie nabywając jednocześnie żadnego Przedmiotu, nabyć Kartę Podarunkową emitowaną przez yestersen. W takim wypadku do umowy pomiędzy Kupującym a yestersen w zakresie, w jakim dotyczy ona takiej Karty Podarunkowej należy odpowiednio stosować postanowienia Regulaminu Serwisu dotyczące Umowy Sprzedaży. Szczegółowe zasady nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych zostały zawarte w Regulaminie Kart Podarunkowych i Kodów Rabatowych.
 2. Formy płatności
  1. Jedyną formą płatności za złożone zamówienie jest przedpłata.
  2. Przedpłaty można dokonać online (kartą kredytową lub e-przelewem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej DotPay lub wpłatą za pośrednictwem serwisu PayPal. Obowiązujący w tych serwisach regulamin jest dostępny na ich stronach internetowych.
 3. Ceny Przedmiotów
  1. Ceny Przedmiotów stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.
  2. Ceny Przedmiotów wyrażone są w złotych polskich.
  3. Ceny Przedmiotów są stałe i obowiązują aż do momentu sprzedaży Przedmiotu.
  4. Ceny Przedmiotów mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.
  5. Ostateczną ceną wiążącą strony jest Cena Przedmiotu zawarta w Serwisie w momencie Zakupu przez Użytkownika.
 4. Koszty wysyłki
  1. Koszty wysyłki są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Przedmiotu, w momencie umieszczenia Oferty.
  2. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
  3. Koszty wysyłki, w formie przesyłki kurierskiej lub pocztowej, naliczane są automatycznie w momencie przejścia użytkownika do kasy na stronie “Zamówienie”, oddzielnie dla każdego z Przedmiotów.
  4. Zamawiając dwa lub więcej Przedmiotów od tego samego Sprzedającego, Kupujący płaci pełny koszt wysyłki za wszystkie Przedmioty.
 5. Dostawa przesyłek
  1. Przedmioty w Ofercie są własnością Sprzedających i pozostają w ich posiadaniu do momentu wysyłki.
  2. Zamówienia zawierające Przedmioty od więcej niż jednego Sprzedającego będą wysyłane w osobnych przesyłkach.
  3. Przesyłki z zamówionymi Przedmiotami są wysyłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Dostawcy na adres podany przez Kupującego.
  4. W przypadku zaistnienia odbioru osobistego Przedmiotu przez Kupującego za uprzednią zgodą yestersen, Kupujący jest powiadamiany telefonicznie przez Sprzedającego o możliwym miejscu i terminie odbioru Przedmiotu.
  5. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.
  6. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem yestersen.
  7. Po zaksięgowaniu wpłaty za Zakup, yestersen zleca Sprzedającemu wysyłkę Przedmiotów. Od tego momentu Sprzedający powinien wysłać zamawiane Przedmioty w ciągu 2 dni roboczych chyba, że Oferta stanowi inaczej.
  8. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli w opisie Przedmiotu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

 

5. ZASADY SPRZEDAŻY

 1. Status Sprzedającego
  1. Status Sprzedającego przyznawany jest Użytkownikowi przez yestersen po akceptacji zgłoszenia Użytkownika na Sprzedającego.
  2. Wysłanie zgłoszenia na Sprzedającego nie wymaga wcześniej rejestracji w Serwisie.
  3. O przyznaniu Użytkownikowi statusu Sprzedającego yestersen decyduje w oparciu o informacje zamieszczone przez Użytkownika w zgłoszeniu.
  4. Aby wysłać zgłoszenie na Sprzedającego, Użytkownik musi wypełnić dostępny w Serwisie formularz z zachowaniem poniższych zasad:
   1. Użytkownik musi być przedsiębiorcą rozumianym jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
   2. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone jako wymagane;
   3. Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza.
  5. Po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego i jego pozytywnej weryfikacji przez yestersen, Użytkownik uzyskuje status Sprzedającego. Po przyznaniu statusu Sprzedającego, Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie wymagane dane w zakładce “Profil” po pierwszym zalogowaniu do Konta Sprzedającego.
  6. Uzyskanie statusu Sprzedającego skutkuje przyznaniem Sprzedającemu również Konta Użytkownika umożliwiającego zakupy w Serwisie.
  7. yestersen zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Sprzedającego Użytkownikowi bez podania przyczyny.
  8. Sprzedający wyraża zgodę na to, że dla transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Serwisu zastosowanie mają jedynie postanowienia Regulaminu.
  9. Zabrania się Sprzedającym zamieszczania w Serwisie adresów innych stron internetowych oraz wszelkich informacji o charakterze handlowym lub kontaktowym innych niż Oferta.
  10. yestersen zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi statusu Sprzedającego bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli jego Oferty mają negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
 2. Przedmioty
  1. Przedmioty są umieszczane w Serwisie przez Sprzedającego w formie Oferty na czas nieokreślony.
  2. W celu umieszczenia Oferty w Serwisie, Sprzedający tworzy Ofertę za pośrednictwem Konta Sprzedającego. yestersen dokonuje weryfikacji Oferty najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu jej otrzymania. Weryfikacja polega na dokonaniu przez yestersen oceny przypisania przez Sprzedającego Oferty do właściwych kategorii spośród dostępnych w Serwisie, zgodności treści Oferty z postanowieniami Regulaminu oraz spełnienia przez Przedmiot kryteriów jakościowych, estetycznych i asortymentowych.
  3. Umieszczając Ofertę w Serwisie, Sprzedający zobowiązany jest zamieścić fotografie Przedmiotu w formacie JPEG lub PNG a także szczegółowo go opisać i przypisać do odpowiedniej kategorii produktowej zgodnie z instrukcjami formularza tworzenia Ofert.
  4. Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania w opisach Przedmiotów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie Użytkowników do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, adres strony internetowej, numer telefonu itp.
  5. yestersen zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji Oferty bez podawania jej przyczyny.
  6. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Oferta jest niezwłocznie publikowana i prezentowana Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.
  7. W przypadku negatywnej weryfikacji, Oferta nie zostaje publikowana ani prezentowana Użytkownikom.
  8. Sprzedający oświadcza, że jest w posiadaniu Przedmiotów ze swoich Ofert.
  9. Jeżeli Sprzedający oferuje Przedmioty na sprzedaż również poza Serwisem, to zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ich Oferty tak, aby odzwierciedlała faktyczną dostępność tychże Przedmiotów. Dotyczy to w szczególności natychmiastowego wycofywania ofert Przedmiotów sprzedanych poza Serwisem.
  10. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku i zakupu przez Kupującego Przedmiotu, który jest niedostępny a którego oferta nie została wycofana, yestersen zastrzega sobie prawo do zachowania prowizji od takiej transakcji tytułem poniesionych kosztów operacyjnych.
  11. Oferując Przedmiot na sprzedaż również poza Serwisem, Sprzedający zobowiązuje się, że Cena Przedmiotu w Serwisie (bez kosztów wysyłki) nie będzie wyższa od analogicznej ceny poza Serwisem. Zasada ta dotyczy również ceny wywoławczej w przypadku oferowania Przedmiotów na platformach aukcyjnych.
  12. Niedostosowanie się przez Sprzedającego do zobowiązania określonego w par. 5 ust. 2 pkt. 11 może skutkować usunięciem Oferty z Serwisu przez yestersen, bądź automatycznym obniżeniem przez yestersen Ceny Przedmiotu w Serwisie do najniższej jego ceny żądanej przez Sprzedającego poza Serwisem. Wielokrotne niedostosowanie się przez Sprzedającego do zobowiązania określonego w par. 5 ust. 2 pkt. 11 może skutkować odebraniem mu statusu Sprzedającego przez yestersen.
  13. Sprzedający deklaruje, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć oraz opisów Ofert, które publikuje w Serwisie.
  14. Sprzedający zobowiązany jest przypisać Ofertę do odpowiedniej kategorii produktowej. Celowe i notoryczne przypisywanie Ofert do nieodpowiednich kategorii będzie skutkowało ich usunięciem.
  15. Sprzedający może modyfikować Ofertę i samodzielnie ją usunąć pod warunkiem, że jej Przedmiot nie jest w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w czyimś koszyku.
  16. Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie przez yestersen publikowanych przez niego treści (zdjęć, opisów oraz nazw Przedmiotów) w celach promocyjnych w Serwisie jak również w innych mediach (Internet, prasa, telewizja, outdoor).
  17. Umieszczając Ofertę w Serwisie, Sprzedający ustala Cenę Przedmiotu oraz dostępne formy wysyłki i ich koszt.
  18. yestersen zastrzega sobie prawo do usunięcia Ofert Sprzedającego w dowolnym momencie bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
  19. Publikując Ofertę Sprzedający może udostępnić Użytkownikom możliwość płatności poprzez system płatności DotPay wyłącznie jeśli posiada rachunek bankowy prowadzony przez instytucję finansową w Polsce i poda numer tego rachunku w zakładce “Profil” Konta Sprzedającego.
  20. Zabrania się Sprzedającemu nakłaniania, w jakiejkolwiek formie, Kupującego do Zakupu poza Serwisem.
  21. Selekcji Ofert wyświetlanych na banerach na stronie głównej Serwisu dokonuje yestersen.
  22. Selekcji Ofert prezentowanych w Newsletterze dokonuje yestersen.
 3. Realizacja zamówień
  1. Po zaksięgowaniu wpłaty za Zakup, yestersen zleca Sprzedającemu przekazanie zamówionego Przedmiotu Kupującemu.
  2. Od momentu określonego w par. 5 ust. 3 pkt. 1, zgodnie z formą dostawy wybraną przez Kupującego w zamówieniu, Sprzedający zobowiązany jest  dostarczyć go własnoręcznie lub zlecić jego wysyłkę za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Kupującego w terminie określonym w ofercie, lub umożliwić Kupującemu skuteczny odbiór opłaconego Przedmiotu w swojej siedzibie w godzinach pracy Sprzedającego.
  3. Przedmioty z Ofert pozostają w posiadaniu Sprzedającego do momentu ich wysyłki, własnoręcznej dostawy lub odbioru przez Kupującego w siedzibie Sprzedającego.
  4. Termin wysyłki lub odbioru własnego przez Kupującego może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres lub jeśli w opisie Przedmiotu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.
  5. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego oraz yestersen.
  6. Przygotowując Przedmioty do wysyłki, Sprzedający zobowiązuje się należycie je zabezpieczyć tak, aby dotarły one do Kupującego w stanie zgodnym z opisem w Ofercie.
  7. Zabrania się Sprzedającemu dołączania do przesyłek wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.
  8. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek za pośrednictwem Dostawcy na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.
  9. Po wysłaniu Przedmiotów, Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić realizację zamówienia oraz przekazać Kupującemu kod śledzenia wysyłki korzystając z Konta Sprzedającego.
  10. Za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek przez Sprzedającego lub za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Sprzedający pod warunkiem, że Kupujący udokumentuje szkodę w obecności Dostawcy zgodnie z zasadami określonymi w par. 5 ust. 3 pkt. 11.
  11. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan i zawartość dostarczonego Przedmiotu w obecności Dostawcy. W przypadku zauważenia uszkodzeń, Kupujący ma obowiązek natychmiastowego spisania protokołu szkody w obecności Dostawcy. Brak w/w protokółu daje yestersen i Sprzedającemu podstawę do odrzucenia reklamacji.
  12. W przypadku zwrotu Przedmiotu przez Kupującego, za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek bezpośrednio przez Kupującego lub za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Kupujący pod warunkiem, że Sprzedający udokumentuje szkodę w obecności Dostawcy na zasadach analogicznych do tych określonych w par. 5 ust. 3 pkt. 11.
  13. W przypadku odmowy przyjęcia Przedmiotu od Dostawcy przez Kupującego i wynikającego z tego transportu zwrotnego Przedmiotu przez Dostawcę do Sprzedającego, za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Sprzedający.
 4. Komunikacja z Kupującymi
  1. Zabrania się Sprzedającemu nakłaniania Kupującego do Zakupu poza Serwisem.
  2. Zabrania się Sprzedającemu umieszczania w wiadomościach do Kupującego wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej itp.
 5. Prowizje i opłaty
  1. Posiadanie konta Użytkownika, korzystanie ze statusu Sprzedającego jak również umieszczanie Ofert w Serwisie są bezpłatne.
  2. yestersen pobiera prowizję od Zakupu, która wynosi odsetek Ceny Przedmiotu ustalony ze sprzedawcą.
  3. yestersen nie pobiera prowizji od kosztu wysyłki Przedmiotów.
  4. yestersen nabywa prawo do prowizji od Zakupu z chwilą gdy Kupujący dokona płatności za Zakup.
  5. Prowizja od Zakupów pobierana jest z bieżących wpływów za Zakupy.
 6. Rozliczenia
  1. Sprzedający może na bieżąco śledzić rozliczenia związane ze sprzedażą w swoim Koncie Sprzedającego.
  2. Wypłata środków zgromadzonych przez Sprzedającego z tytułu Zakupów w danym okresie rozliczeniowym następuje pierwszego dnia roboczego po upłynięciu okresu rozliczeniowego, zgodnie ze stanem salda Konta Sprzedającego.
  3. Dla każdego miesiąca wyznaczane są dwa okresy rozliczeniowe: pierwszy za okres od 1 do 15 dnia miesiąca oraz drugi za okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca.
  4. Wartość rozliczenia należną Sprzedającemu stanowi suma Kwot do Wypłaty za Przedmioty sprzedane w ukończonym okresie rozliczeniowym.
  5. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów lub reklamacji Przedmiotów.
  6. Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe lub rachunek PayPal Sprzedającego, zdefiniowane przez niego w Koncie Sprzedającego.
  7. yestersen nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnego wpisania numeru rachunku bankowego o którym mowa w par. 5 ust. 6 pkt. 6 przez Sprzedającego, a w szczególności za spowodowany tym błędem brak możliwości przelewu środków należnych Sprzedającemu przez yestersen.
  8. yestersen zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków w przypadku jeśli Sprzedający zalega z wysyłką zamówień lub rozpatrzeniem reklamacji Kupujących. Wypłata zostaje wstrzymana do momentu aż Sprzedający wywiąże się ze zobowiązań lub w inny sposób wyjaśni sprawę z yestersen.
 7. Faktury VAT
  1. Po upływie każdego miesiąca, yestersen wystawia Sprzedającemu rachunek lub fakturę VAT na łączną prowizję pobraną od Zakupów w danym miesiącu.
  2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie formie elektronicznej, w formacie pdf, na adres email Sprzedającego.

 

6. ZWROTY I REKLAMACJE 

 1. Zwroty
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od daty otrzymania Przedmiotu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w par. 6 ust. 1 pkt. 7.
  2. Kupujący określony powyżej może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży i dokonać zwrotu Przedmiotu poprzez wypełnienie znajdującego się w Koncie Użytkownika formularza zwrotu.
  3. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).
  4. Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu.
  5. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Przedmiot na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przez niego od umowy kupna-sprzedaży.
  6. Koszt odesłania Przedmiotu ponosi Kupujący.
  7. Za zwrócony Przedmiot, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (Cenę Przedmiotu i ewentualny koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy dokonuje yestersen chyba, że Sprzedający i Kupujący postanowią inaczej w porozumieniu z yestersen.
  8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. yestersen może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem przez Sprzedającego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Po zakończeniu zwrotu, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest Kwota do Wypłaty naliczona za zwrócony Przedmiot.
  11. Prowizje od Zakupów, od których Kupujący odstąpił zgodnie z warunkami określonymi w par. 6 ust. 1 pkt. 1, są zwracane Sprzedającemu w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie zwrotu.
 2. Wymiany
  1. Z uwagi na unikatowy charakter Przedmiotów oferowanych w Serwisie, nie jest możliwa ich wymiana, chyba że Sprzedający i yestersen wspólnie zadecydują inaczej po wpłynięciu reklamacji. Wówczas przebieg procesu wymiany jest ustalany wspólnie przez Sprzedającego i Kupującego w porozumieniu z yestersen.
 3. Reklamacje
  1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów yestersen występuje w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.
  2. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży. Z uwagi na używany charakter oferowanych Przedmiotów, reklamacji podlegają jedynie wady Przedmiotu nie przedstawione w opisie lub na zdjęciach Oferty.
  3. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami w Ofercie, domagając się obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.
  4. W celu dokonania reklamacji Przedmiotu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularza reklamacji.
  5. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Przedmiot na adres Sprzedającego dostarczony mu przez yestersen.
  6. Gdy Sprzedający naprawi Przedmiot, to po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić wysyłkę w Koncie Sprzedającego.
  7. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartość Przedmiotu, koszt wysyłki do Kupującego i koszt odesłania Przedmiotu). Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje yestersen.
  8. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota do wypłaty naliczona za dany Zakup, powiększona o koszt odesłania Przedmiotu przez Kupującego.
  9. Prowizje od Zakupów zakończonych reklamacją i zwrotem pieniędzy są zwracane Sprzedającemu w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie reklamacji.
  10. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Przedmiot. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia.
  11. W celu dokonania reklamacji braku przesyłki, Kupujący wysyła stosowne zgłoszenie poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji.
  12. Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić Dostawcy reklamację tej przesyłki.
  13. Jeżeli Dostawca uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Przedmiotu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje yestersen.
  14. Jeżeli Dostawca uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota do wypłaty.
  15. Prowizje od Zakupów zakończonych uznaną przez Dostawcę reklamacją braku przesyłki są zwracane Sprzedającemu w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie reklamacji.
  16. Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Dostawcę w związku z zaginięciem przesyłki.
  17. W przypadku, gdy Sprzedający i Kupujący nie osiągną porozumienia w kwestii reklamacji, yestersen zastrzega sobie prawo do zatrzymania środków z transakcji do momentu potwierdzenia rozstrzygnięcia sporu przez obydwie ze stron.
 4. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Zakupu.
   2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym.
   3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

7. NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez yestersen, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Ofertach lub usługach dostępnych w Serwisie. Newsletter przesyłany jest przez yestersen do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie lub do odwiedzających stronę Serwisu, którzy dokonali subskrypcji usługi Newsletter.
 2. Każdy Newsletter zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 3. Oprócz Użytkowników Serwisu, z usługi Newsletter może skorzystać każdy odwiedzający Serwis, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz subskrypcji Newslettera dostępny w Serwisie. Po wypełnieniu formularza, osoba taka otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie od yestersen. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 4. Korzystający z usługi Newsletter może w każdej chwili z niej przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 

8. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Ochrona danych osobowych
  1. W trosce o prywatność Użytkowników, yestersen jako administrator danych Serwisu chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. yestersen sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez yestersen zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem Serwisu.
  3. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest przekazywany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.
  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.
  5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.
  6. W celu realizacji złożonych zamówień, yestersen udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
  7. W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, yestersen udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
  8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec yestersen, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
  9. yestersen zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do yestersen stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. yestersen może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec yestersen lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 2. Zobowiązania Użytkowników
  1. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od yestersen w związku z realizacją czynności przewidzianych w Regulaminie.
  2. Użytkownik może wykorzystać otrzymane od yestersen informacje wyłącznie w celach związanych z wysyłką Przedmiotów zakupionych w Serwisie.

 

9. PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików Cookies (“ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Pliki cookies w Serwisie wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook) i Pinterest (przycisk “Pin” i publikacja treści w serwisie Pinterest).
 4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
 5. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rola yestersen
  1. yestersen pośredniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi.
  2. yestersen świadczy usługi na rzecz Sprzedających polegające na udostępnieniu powierzchni na serwerze, umożliwieniu płatności oraz obsłudze klienta.
  3. Będąc pośrednikiem wykonującym czynności zmierzające do zawarcia przez Kupującego i Sprzedającego transakcji będącej umową kupna-sprzedaży, yestersen nie świadczy usługi płatniczej w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
  4. yestersen nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników. W szczególności yestersen nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz legalność Przedmiotów w Ofertach Sprzedających, za rzetelność opisów Ofert oraz za wypłacalność Kupujących dokonujących zakupów.
  5. W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty za Zakup kartą płatniczą, yestersen ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie świadczonych przez siebie usług oraz bierze czynny udział w procesie reklamacyjnym jako pośrednik między Sprzedającym a Kupującym.
 2. Usunięcie Konta Użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do yestersen stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
  2. yestersen może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec yestersen lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  3. yestersen zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie Serwisu.
  4. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 15 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej transakcji w Serwisie.
  5. Jeżeli Konto Użytkownika zostało usunięte decyzją yestersen, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody yestersen. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody to jego nowe Konto Użytkownika zostanie usunięte.
 3. Czynności zabronione
  1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu bez uprzedniej zgody yestersen lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.
  2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego yestersen bez uprzedniej zgody yestersen. Znak towarowy został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP i podlega ochronie prawnej.
  3. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów yestersen w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.
  4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 10.3.1 – 10.3.3 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.
 4. Zmiana Regulaminu
  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez yestersen na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez yestersen poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu.
  4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie yestersen w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie na warunkach przedstawionych w par. 10. ust. 2.
  5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 16.11.2015 r.

 

ZAŁĄCZNIK 1: REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH

 1. Nabywanie kart podarunkowych
  1. Karty Podarunkowe są emitowane przez yestersen.
  2. Użytkownik może nabyć od Serwisu Kartę Podarunkową.
  3. Karty Podarunkowe i Kody Rabatowe mogą być przekazywane Kupującym jako prezenty lub nagrody w konkursach.
  4. Karty Podarunkowe emitowane przez yestersen. Jeżeli nie są udostępniane w sposób, o którym mowa w pkt 1.3, mogą być nabywane przez Kupujących od yestersen za pośrednictwem Serwisu. W takim wypadku, pomiędzy yestersen i Kupującym zostaje zawarta umowa sprzedaży Karty Podarunkowej, na podstawie której yestersen sprzedaje Użytkownikowi Kartę Podarunkową o wskazanej w Serwisie wartości i terminie ważności, zaś Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w Serwisie.
  5. Zawarcie umowy sprzedaży Karty Podarunkowej następuje z chwilą doręczenia yestersen zamówienia Karty Podarunkowej, które Kupujący może złożyć za pośrednictwem Serwisu przez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, po uprzednim dodaniu Karty Podarunkowej do koszyka.
  6. yestersen oświadcza, że
   1. Na procedurę zawarcia umowy sprzedaży składają się czynności wymienione w pkt 1.5.
   2. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przesłane Kupującemu przez yestersen stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Karty Podarunkowej.
   3. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że przy zawarciu umowy sprzedaży Karty Podarunkowej podał nieprawdziwe lub błędne dane, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym yestersen; w takim wypadku yestersen dokona ich korekty, chyba że stwierdzi, że zachodzą wymagające wyjaśnienia wątpliwości (w takim wypadku korekta danych zostanie dokonana po ich wyjaśnieniu)
   4. Umowa sprzedaży Karty Podarunkowej jest zawarta w języku, w którym sporządzony został Regulamin Kart Podarunkowych i Kodów Rabatowych akceptowany przez Użytkownika.
  7. Karta Podarunkowa może mieć postać fizyczną lub elektroniczną. yestersen zobowiązuje się przesłać ją na adres Kupującego (w przypadku gdy ma ona postać fizyczną) lub na adres poczty elektronicznej Kupującego (gdy ma ona postać elektroniczną) w terminie dwóch dni roboczych od chwili dokonania zapłaty przez Kupującego (w sposób podany w Serwisie) ceny podanej w Serwisie dla wybranej przez Kupującego Karty Podarunkowej
  8. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Prawo to jednak nie przysługuje Kupującemu jeżeli przed upływem terminu do skorzystania z niego wykorzystał Kartę Podarunkową.
  9. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący otrzymał Kartę Podarunkową. W wypadku gdy w ramach jednej Umowy Sprzedaży Kupujący nabywa więcej niż jedną Kartę Podarunkową, a Karty Podarunkowe są dostarczane osobno, termin ten rozpoczyna bieg od dnia w którym Kupujący otrzymał ostatnią z Kart Podarunkowych.
  10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej Kupujący musi poinformować yestersen o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez formularz reklamacji dostępny w Serwisie po zalogowaniu.
  11. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  12. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej yestersen zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności a Karta Podarunkowa przesłana do Kupującego automatycznie traci ważność.
  13. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że yestersen i Kupujący wyraźnie zgodzili się na inne rozwiązanie; w każdym wypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Korzystanie z Kart Podarunkowych
  1. Każda Karta Podarunkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej oraz termin ważności oraz ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiających skorzystanie z karty przy zawarciu umowy sprzedaży.
  2. Ilekroć w umowie sprzedaży przewidziano obowiązek Kupującego polegający na zapłacie Ceny Całkowitej Kupujący może wykonać go w części odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie Podarunkowej w przeznaczonym do tego miejscu w ramach Serwisu
   1. Uiszczenie Ceny Całkowitej za pomocą Karty Podarunkowej w sposób określony w punkcie 2.2 zwalnia Kupującego ze zobowiązania wobec Sprzedającego, a yestersen odpowiada za to, że Sprzedający nie będzie od Kupującego dochodził zapłaty Ceny Całkowitej w części w jakiej uiszczona zostały Kartą Podarunkową i uzna taki sposób dokonania zapłaty.
  3. Karta Podarunkowa może być wykorzystana przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jej opisie terminu ważności.
  4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
  5. Jeżeli Karta Podarunkowa ma wartość kwotową skorzystanie z niej w celu zakupu Przedmiotu o cenie niższej niż ta wartość nie uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu różnicy lub otrzymania kolejnego Kodu Rabatowego.
  6. Ilekroć dojdzie do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w ramach której płatność za Przedmiot została dokonana przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, Kupującemu przysługuje zwrot Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej Cenie Całkowitej uiszczonej przez niego za pomocą Karty Podarunkowej lub wartości nominalnej Karty Podarunkowej, jeżeli przewyższała ona Cenę Całkowitą. Okres ważności tak wydanej Karty Podarunkowej nie może być krótszy niż okres pomiędzy wykorzystaniem Karty Podarunkowej w celu zapłacenia należności wynikającej z Umowy Sprzedaży, od której odstąpiono i datą utraty ważności przez wykorzystaną Kartę Podarunkową.
 3. Kody rabatowe
  1. Kod Rabatowy uprawnia Kupującego do otrzymania rabatu, przy czym rabat ten może dotyczyć wszystkich Sprzedających, wybranych Sprzedających (lub Sprzedającego) lub tylko wybranych Przedmiotów; rodzaj rabatu będzie określony w otrzymanym przez Kupującego opisie Kodu Rabatowego.
  2. Kody Rabatowe mogą być udostępniane Kupującym przez yestersen w celach promocyjnych.
  3. Kod Rabatowy stanowi ciąg znaków alfanumerycznych, których wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu Serwisu umożliwia Kupującemu uzyskanie rabatu. Wraz z Kodem Rabatowym Kupujący otrzyma informacje o jego wartości (nominalnej lub procentowej), terminie ważności a także o warunkach, jakie muszą zostać spełnione aby ten Kod Rabatowy mógł być wykorzystany (takie jak na przykład minimalna Cena Całkowita lub liczba przedmiotów w koszyku),o ile takie warunki mają zastosowanie.
  4. Kod Rabatowy może być wykorzystany przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jego opisie terminu ważności.
  5. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
  6. Kod Rabatowy może być wykorzystany jednorazowo, chyba że z treści wiadomości przesłanej wraz z Kodem Rabatowym wynika, że można skorzystać z niego więcej niż jeden raz.
  7. W jednym Zamówieniu można wykorzystać tylko jeden Kod Rabatowy.
  8. Skorzystanie z Kodu Rabatowego polega na wpisaniu go przez Kupującego w odpowiedniej rubryce w Serwisie przy składaniu Zamówienia.
  9. Kod Rabatowy może mieć wartość procentową lub kwotową. Skorzystanie z Kodu Rabatowego o wartości procentowej prowadzi do obniżenia Ceny Przedmiotu o odsetek odpowiadający tej wartości, a skorzystanie z Kodu Rabatowego o wartości kwotowej prowadzi do obniżenia Ceny Całkowitej o kwotę odpowiadającą jego wartości.
  10. Jeżeli Kod Rabatowy ma wartość kwotową, skorzystanie z niego w celu zakupu Przedmiotu o cenie niższej niż ta wartość nie uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu różnicy lub otrzymania kolejnego Kodu Rabatowego.
  11. Jeżeli Kod Rabatowy może dotyczyć tylko wybranych Przedmiotów lub niektórych Sprzedających, Kupujący zostanie o tym poinformowany przy otrzymywaniu kodu.
  12. Jeżeli Kupujący wykonuje w części prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, przy zawarciu której skorzystał z Kodu Rabatowego, który przewidywał szczególne warunki uzyskania rabatu (takie jak np. minimalna Cena Całkowita Przedmiotów objętych Umową Sprzedaży), a wskutek skorzystania przez Kupującego z częściowego prawa odstąpienia warunki te nie są dalej spełnione, rabat nie będzie miał zastosowania, a Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu yestersen kwoty udzielonego rabatu. Rabat taki zostanie rozliczony pomiędzy Kupującym i yestersen w oparciu o dokonane przez nich ustalenia (które mogą obejmować w szczególności potrącenie kwoty rabatu z kwotą podlegającą zwrotowi na rzecz Kupującego w związku ze skorzystaniem przez niego z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży).
  13. Kodów rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania kart podarunkowych.
  14. Kod rabatowy uprawniający do zniżki procentowej nie może być wykorzystany przy zakupie któregokolwiek z przedmiotów znajdujących się w Załączniku 1.2 aktualizowanym na bieżąco przez yestersen.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych i Kodów Rabatowych stanowi integralną część Regulaminu.